Działaność poselska

Interpelacje czyli poselska rozmowa z rządem

włącz .

Mandat poselski sprawowany jest na rzecz całego kraju. Jednakże oczekiwania stawiane przed posłem dotyczą przede wszystkim działania na rzecz swojego regionu. To naturalne. Przecież to właśnie w regionie otrzymuje się głosy wyborców i to ich należy reprezentować w Sejmie RP. Ponadto sam odczuwam wewnętrzną potrzebę pomocy swojemu miastu i powiatowi. Wsparcie Konina i subregionu konińskiego mogę realizować na kilka sposobów. Po pierwsze piszę interpelacje; po drugie pilotuję projekty istotne dla naszego regionu oraz poruszam nasze problemy  podczas spotkań z ministrami; po trzecie odpowiadam na potrzeby regionu: zawarcie koalicji z SLD w Koninie także jest odpowiedzią na  głosy mieszkańców,  aby budować a nie burzyć, aby współpracować na rzecz miasta i powiatu a nie krzyczeć na rzecz taniej politycznej demagogii.

W dzisiejszym felietonie powiem o kilku, ze 112 zgłoszonych przeze mnie interpelacjach poselskich. Wśród nich można wyróżnić takie, które w rezultacie zakończyły się zmianą obowiązującego prawa. Jedną z nich była interpelacja w sprawie funkcjonowania organizacji pozarządowych w ramach ustawy o działalności leczniczej. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zakładała, że podmioty wykonujące działalność leczniczą od 1 lipca 2012 r. uzyskają status przedsiębiorcy. Mogło to sparaliżować pracę hospicjów i innych placówek pozarządowych, które świadczą usługi lecznicze, gdyż przedsiębiorcy nie mogą korzystać z odpisu 1% podatku. Efektem interwencji poselskich wprowadzono już w czerwcu nowelizację ustawy, w wyniku której organizacje prowadzące działalność leczniczą nie są traktowane jako przedsiębiorstwa. Zmiany, zwalniając organizacje z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej,  pozwalają prowadzić im działania na dotychczasowych zasadach.

Istotną interpelacją, zwłaszcza dla czasu wakacyjnego, jest interpelacja w sprawie ochrony praw osób korzystających z usług biur podróży, którą skierowałem do Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z problemami w funkcjonowaniu obowiązującego systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży. MSiT zaproponowało możliwość wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów zmian polegających na doprecyzowaniu przepisów określających sposób obliczania minimalnych sum gwarancyjnych zabezpieczenia oraz wdrożenie instrumentów oceny kondycji finansowej przedsiębiorców turystycznych. Ponadto zaproponowano utworzenie obligatoryjnego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. W kwietniu 2013 r., po miesiącach przygotowań, dyskusji i konsultacji, MSiT ogłosiło założenia do ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się kwestia odprowadzania podatków do budżetu państwa przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Zwróciłem się w tej kwestii do Ministerstwa Finansów, które odpowiedziało w sposób jednoznaczny, iż przepisy ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych aktów prawnych regulujących kwestie opodatkowania tym podatkiem nie przewidują żadnych szczególnych zasad podatkowych dotyczących podmiotów prowadzących działalność handlową – w tym podmiotów zagranicznych i podmiotów z udziałem zagranicznym. Brak jest również podstaw do przyjęcia tezy, aby główną przesłanką dokonywanych pomiędzy sieciami handlowymi transakcji sprzedaży sklepów wielkopowierzchniowych była chęć uniknięcia płacenia podatków lub skorzystania z ulg podatkowych, ponieważ ze sprzedażą bądź zakupem takich sklepów nie wiąże się stosowanie ulg podatkowych. Ponadto przeprowadzane są kontrole
w zakresie cen transferowych. W 2011 roku urzędy kontroli skarbowej dokonały 197 postępowań kontrolnych, w tym w 16 przypadkach dochody zostały określone z zastosowaniem przepisów dotyczących opodatkowania dochodów podmiotów powiązanych. W wyniku kontroli zmniejszono wysokość deklarowanych strat o kwotę 63205 tys. zł, oraz zwiększono deklarowaną wysokość podatku dochodowego o kwotę 36068 tys. zł.

W związku z budową spalarni odpadów istotną, z punktu widzenia naszego regionu, jest interpelacja w sprawie uznania Spalarni Odpadów, jako źródeł energii odnawialnej. W dokumentach rządowych przygotowywanych projektów ustaw nie uwzględniono kwestii spalarni odpadów jako źródeł OZE. W opinii resortu środowiska uwzględnienie części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów zawierających frakcje biodegradowalne w systemie wsparcia dla energii odnawialnej jest niezbędne. Zaproponowane w projekcie ustawy podejście może negatywnie wpłynąć na rozwój instalacji przetwarzających odpady, przede wszystkim projektowanych spalarni odpadów komunalnych finansowanych ze środków POIiŚ. W związku z powyższym, Minister Środowiska wystąpił do Ministra Gospodarki o uwzględnienie w ustawie o odnawialnych źródłach energii wsparcia dla wytworzonej w instalacjach termicznego przekształcania odpadów energii odnawialnej.

Równie istotnymi dla naszego regionu były interpelacje dotyczące wykupu oraz zamiany gruntów leśnych będących w zasobach Lasów Państwowych na inne równorzędne grunty należące do osób prowadzących działalność turystyczną na obszarach dzierżawionych od Lasów Państwowych. Na gruntach leśnych Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych powstały  ośrodki wypoczynkowe, hotele, schroniska. Właściciele nabywając je posiadali pełną świadomość, że stan prawny gruntów nie był do końca uregulowany pod względem własnościowym, bowiem przedmiotem nabycia było prawo własności wyłącznie obiektów budowlanych, bez prawa do własności gruntów. Właściciele obiektów starają się o wykup gruntów, gdyż nie mogą w obecnej sytuacji korzystać z kredytów bankowych i środków unijnych. Umowy z Lasami Państwowymi podpisuje się średnio na 10 lat, co przy inwestycjach turystycznych stanowi niezwykle krótki okres. Ponadto pojawia się również problem nadleśnictw, które zgłaszają trudności z podjęciem procedur sprzedaży lub zamiany, gdyż obawiają się, że mogą być im postawione zarzuty niegospodarności lub naruszenia interesu SP. W związku z moją interwencją Dyrektor generalny LP przekazał podległym jednostkom „Ramowe wytyczne w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie LP”. Przekazano szersze kompetencje nadleśniczym. W celu uregulowania stanu formalno – prawnego Dyrekcja Generalna LP zebrała szczegółowe informacje o gruntach zajętych pod ośrodki wypoczynkowe, hotele i inne obiekty o charakterze wypoczynkowym. Z przekazanych przez Ministerstwo informacji wynika, że do sprzedaży można przeznaczyć 208 ośrodków wypoczynkowych, tj. ok. 28% istniejących ośrodków (739). Dalsze prace są w toku.

W ostatnim czasie złożyłem kilka interpelacji szczególnie ważnych dla naszego subregionu. Wśród nich są: interpelacja w sprawie perspektyw wydobycia węgla brunatnego w Polsce oraz interpelacja dotycząca pomocy de minimis prowadzonej przez gminy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Obecnie oczekuję na odpowiedzi, które niebawem napłyną z odpowiednich ministerstw.

Interpelacje to niezwykle ważne narzędzie w pracy posła. Mogą one realnie wpływać na politykę państwa oraz stanowione prawo. Dlatego za każdym razem, kiedy docierają do mnie sygnały o potrzebie zmian, staram się interweniować i kształtować otaczającą nas rzeczywistość w taki sposób, by żyło się lepiej nam wszystkim.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę