Działaność poselska

222. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

włącz .

Parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, oświaty, spółek oraz oświaty uczcili w Koninie 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość rozpoczęła się prelekcją przypominającą ówczesne wydarzenia. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń „Za zasługi dla miasta Konina”, które wręczone w tym roku przypadły wojewodzie wielkopolskiemu Piotrowi Florkowi, trenerowi koszykarek MKS MOS Tomaszowi Grabianowskiemu, nauczycielce II Liceum Aleksandrze Kudła, z-cy. dyrektora generalnego Przeglądu Konińskiego Urszuli Szatkowskiej oraz ordynatorowi oddziału kardiologii w konińskim szpitalu Cezaremu Kiserowi.

Uroczystości zakończył koncert w wykonaniu młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie. 

Fot. LM.pl

Przewodniczący Rafał Grupiński w Koninie

włącz .

20 kwietnia 2013 r. Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej RP Rafał Grupiński odwiedził Konin. Wizyta rozpoczęła się galą podsumowującą II edycję konkursu "Lider-wychowawca", po której odbyła się konferencja prasowa z udziałem konińskich mediów.  Popołudniu natomiast Przewodniczący spotkał się ze strukturami PO z subregionu konińskigo aby porozmawiać o sytuacji politycznej w kraju i w regionie.

Liderzy zostali wyłonieni!

włącz .

20 kwietnia 2013 r., w „Strefie K” przy Konińskim Domu Kultury odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników II edycji Konkursu „Lider-wychowawca”. W tej uroczystości uczestniczyli nauczyciele biorący udział w konkursie, dyrektorzy szkół, uczniowie, przedstawiciel biura europosłanki Sidonii Jędrzejewskiej, która ufundowała nagrody w postaci wyjazdu do Brukseli, a także na zaproszenie Posła Tomasza Nowaka Przewodniczący Klubu PO RP Rafał Grupiński oraz Zastępca Prezydenta Konina Sławomir Lorek.

Kolarze przejechali przez Konin

włącz .

13 kwietnia 2013 r. przez Konin przejechali kolarze w ramach XXVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2013. Był to III etap wyścigu obejmujący trasę Kalisz-Kazimierz Biskupi. Poseł Tomasz Nowak, sprawując od kilku lat patronat honorowy nad tym wydarzeniem w tym roku ufundował puchar dla zwycięzcy w kategorii młodzieżowej.

Fot. LM.pl

Sztandar w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie

włącz .

Sztandar Stowarzyszenia Katyńskiego został przekazany 12 kwietnia 2013 r. młodzieży Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, która będzie opiekowała się nim dając jemu swoją siłę, pamięć i ramię. W obchodach 73. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w konińskiej szkole, wziął udział również Poseł Tomasz Nowak. 

„Szkolnictwo zawodowe – nowe wyzwania”

włącz .

9 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie odbyła się Wojewódzka Konferencja „Szkolnictwo zawodowe – nowe wyzwania”, w której uczestniczył Poseł Tomasz Nowak. Na zaproszenie organizatorów w Konferencji wzięli udział również m.in.  Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak oraz Wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Witold Woźniak.

WYSTĄPIENIE

włącz .

Polityka państwa w zakresie ochrony miejsc pracy w dobie kryzysu. Racjonalizacja decyzji zawodowych młodych ludzi.

I. POLITYKA PAŃSTWA.

1. PROJEKT USTAWY ANTYKRYZYSOWEJ Z DNIA 04.03.2013 R.

2. WSPARCIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM GWARANCJI BANKU GOSPODARKI KRAJOWEJ.

3. DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW

4. UELASTYCZNIENIE CZASU PRACY

II. URZĘDY PRACY. AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU.

1. Zwiększenie środków finansowych.

Obecny, kryzysowy rynek pracy, jest szczególnie trudny dla ludzi młodych. W roku 2013 zdecydowanie, bo średnio o ok. 30 % w stosunku do roku poprzedniego, wzrosły środki na subregion koniński. Pieniądze przekazane zostały urzędom jeszcze w grudniu 2012 r. lub zaraz na początku roku 2013, co pozwoliło na natychmiastowe rozdysponowanie środków na działania aktywizujące (staże, podjęcie własnej działalności, refundacja stanowisk pracy). W subregionie konińskim odnotowano spadek bezrobocia w marcu o 700 osób w stosunku do miesiąca lutego. Na staże przekazano na rok 2013 kwotę 6.289.000 zł (w roku 2012 - 3.602.000 zł), a więc prawie dwukrotnie więcej; jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2012 - 2.678.000 zł, a w 2013 - 3.940.000 zł).

Rząd na wsparcie osób bezrobotnych w 2013 r.zarezerwował 4,7 miliarda złotych, to o 1,2 miliarda złotych więcej niż w 2012 roku. Wojewódzkie urzędy pracy otrzymają do rozdysponowania między urzędy powiatowe średnio o 47% więcej środków niż w roku 2012.

Zwiększenie puli środków finansowych pozwoli na wsparcie ok. 500 tys. bezrobotnych.

2. Zmiany w Urzędach Pracy.

 • Projekt tzw. profilowania osób bezrobotnych
 • Promowanie efektywności działań urzędów pracy.
 •  Nowe formy wsparcia osób bezrobotnych: grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne.
 • Specjalne programy do młodych bezrobotnych: obniżenie dla pracodawców kosztów zatrudnienia osób w wieku do 30 lat (refundacja składek za bezrobotnych podejmujących pierwszą pracę, zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FGŚP).

WUP POZNAŃ.

 1. Diagnozowanie obszarów wykazujących potencjał zatrudnieniowy. Dostarczanie młodzieży informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz możliwości wyboru ścieżki zawodowej.
 2. Tworzenie i koordynowanie działalności Punktów Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodków Szkolenia Zawodowego na terenie całego województwa.
 3. Publikowanie danych adresowych szkół i placówek woj. wielkopolskiego, z podziałem na powiaty
 4. Międzynarodowe pośrednictwo pracy oraz organizacja Międzynarodowych Dni Pracy 2013 dla pracodawców krajowych i zagranicznych.
 5. Regionalny program pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę rozwoju edukacyjnego.
 6.  Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” (Departament Edukacji i Nauki UMWW). Wdrożenie w latach 2012 – 2015 w 50 szkołach Wielkopolski programów w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy.
 7. Opiniowanie nowych zawodów w szkołach niepublicznych ubiegających się
  o uprawnienia szkoły publicznej.

III.  SZKOLNICTWO.

1. Szkoły zawodowe.

W Wielkopolsce od kilku lat występuje zjawisko dużej przewagi kształcenia ogólnego nad zawodowym i związany z tym deficyt osób wykwalifikowanych w konkretnych zawodach.

W oparciu o przeprowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu analizę absolwentów ZSZ woj. wielkopolskiego zostało wskazanych 15 szkół, które wygenerowały największą liczbę absolwentów w konkretnych zawodach, tj. sprzedawca(38%), fryzjer (35%), kucharz małej gastronomii (26%). Kryterium wyboru zawodów stanowiły wysokie wartości bezrobocia wśród absolwentów.

2. Technika

Wśród najpopularniejszych zawodów w technikach, podobnie jak w latach poprzednich, znajdowały się również takie zawody, jak technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa i technik handlowiec. Jednocześnie osoby posiadające te  zawody, znajdują się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, gdyż generują one znaczne bezrobocie, przy jednoczesnym niewielkim zapotrzebowaniu pracodawców na pracowników tych profesji.

W związku z ciągle utrzymującym się na wielkopolskim rynku pracy zapotrzebowaniem na pracowników z branży drogowej i budowlanej, w nieco lepszej sytuacji znajdują się osoby, które ukończyły naukę w zawodach technik budownictwa i technik drogownictwa.

Jedynym zawodem na poziomie techników, w którym nie zostali zarejestrowani bezrobotni absolwenci rocznika 2010/2011, był technik poligraf.

3.  Szkoły policealne

- W czołówce najczęściej wybieranych kierunków znajdują się: technik usług kosmetycznych, technik administracji oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Zawodami, w których zaszły znaczące zmiany w stosunku do roku poprzedniego są technik farmaceutyczny i technik masażysta.

- Kierunkiem, który z roku na rok cieszy się rosnącą popularnością, jest technik pożarnictwa.

4. Szkoły wyższe

- Absolwenci trzech najczęściej wybieranych kierunków, tj. pedagogiki, zarządzania i administracji mają duże trudności ze znalezieniem zatrudnienia, gdyż wielkopolski rynek pracy jest nasycony absolwentami tych kierunków.

- Realizowany w Wielkopolsce od 2008 r. program „Kierunki zamawiane” stanowi odpowiedź na problem zapotrzebowania na specjalistów z dziedzin technicznych.

- W Wielkopolsce kształcenie na kierunkach zamawianych realizuje obecnie 8 uczelni wyższych, w tym PWSZ w Koninie.

- Zwiększający się stopniowo komfort życia, powoduje, że więcej osób postanawia zadbać o swój wygląd i zdrowie, co przekłada się na zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie np. kosmetologii czy fizjoterapii, których liczba sukcesywnie rośnie. 

KONIN

- Według absolwentów PWSZ w Koninie powinna poszerzyć ofertę edukacyjną o: dietetykę, dziennikarstwo, bankowość, kosmetologię, farmację oraz studia uzupełniające magisterskie.

- Spośród bezrobotnych absolwentów rocznika 2011/2012 zarejestrowanych na koniec października 2012 r – 35,1% posiadało dyplom wyższej uczelni. W porównaniu z latami ubiegłymi w 2012 r. nastąpił wzrost udziału absolwentów szkół wyższych w ogólnej liczbie bezrobotnych absolwentów.

- Najmniejszą grupę stanowią osoby z dyplomem o kierunku mechanika i budowa maszyn, administracja, inżynieria środowiskowa oraz ekonomia.

- Pracodawcy coraz częściej od kandydatów oczekują dodatkowych kwalifikacji: prawa jazdy, znajomości języka obcego oraz określonych osobowości.

- Zdecydowana większość absolwentów podjęła pracę tuż po zakończeniu studiów w PWSZ. Niemniej wykonywana przez nich praca nie była zgodna z wyuczonym zawodem, najczęściej poniżej kwalifikacji.

- Absolwentów szkół wyższych łatwiej zaktywizować niż z wykształceniem średnim i zawodowym!

Wnioski

- W wielkopolskich szkołach zawodowych i technikach, na przestrzeni ostatnich lat, nie zmieniła się struktura najpopularniejszych zawodów, po których ukończeniu absolwenci licznie rejestrują się powiatowych urzędach pracy.

- deprecjacja kształcenia zawodowego w oczach społeczeństwa, w tym młodzieży gimnazjalnej, wybierającej dalszą ścieżkę nauki

- niski odsetek uczniów przystępujących i zdających egzaminy zawodowe -Osoba, która ukończyła szkołę zawodową, technikum, szkołę policealną, ale nie podeszła, bądź nie zdała egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,  w momencie zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, przedstawia świadectwo ukończenia danej szkoły, na którym nie ma informacji o zawodzie, w którym się kształciła, stąd będzie w statystykach figurowała jako osoba nie posiadająca zawodu, co utrudnia jej aktywizację przez urząd pracy. W roku szkolnym 2010/2011 problem ten dotyczył szczególnie absolwentów wielkopolskich techników.

- promowanie wśród absolwentów szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, podchodzenia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

- Przyczyną wysokiego bezrobocia wśród absolwentów, w tym absolwentów kierunków z branż szczególnie poszukiwanych na rynku pracy, może być w głównej mierze brak doświadczenia zawodowego.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę